Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een uitvoerend deel, zijnde het dagelijks bestuur, en een toezichthoudend deel, dat gevormd wordt door het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur richt zich op het representeren van de relevante achterban, het bepalen van de kaders van het bestuurlijk handelen van het dagelijks bestuur en het toezien op de naleving daarvan. Het vervult hiermee de functie van intern toezicht, zoals bedoeld in de wet.

Het dagelijks bestuur is gericht op het formuleren van strategisch beleid, het bewaken van de uitvoering daarvan en de uitvoering van het werkgeverschap, voor zover dit niet opgedragen is aan het management. Het vervult daarmee de functie van het bestuur als bedoeld in de wet. Middels een managementstatuut wordt een adequate werkverdeling gemaakt tussen het dagelijks bestuur en het management van de scholen. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en legt verantwoording af van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten aan het algemeen bestuur.

MR/GMR

In 2010 zijn op iedere school medezeggenschapsraden (MR) ingesteld en is tevens op bestuursniveau de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van start gegaan. Iedere MR en ook de GMR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Een MR telt 6 leden, de GMR 8. In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door één ouder en één personeelslid.

De GMR denkt mee over het beleid en geeft instemming of advies ten aanzien van beleidszaken en andere belangrijke zaken die bovenschools spelen. Jaarlijks wordt door de GMR een activiteitenplan opgesteld met de thema’s die men in het komende schooljaar wil behandelen en waar bijzondere aandacht aan zal worden geschonken.

Ingevolge de wettelijke verplichtingen vergadert de GMR twee maal per jaar met het algemeen bestuur als zijnde de intern toezichthouder. Met het dagelijks bestuur wordt vergaderd naar behoefte. De GMR kan in zijn vergaderingen een vertegenwoordiger van of namens het bestuur uitnodigen.

Voorzitter GMR:
dhr. G. de Boer, tel. 0527 - 68 58 81, e-mail: gerritdeboer@solcon.nl.

Secretaris GMR: mw. M.T. Sterk, mtsterk@mluther.nl.

Missie

De school heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid ten aanzien van het opvoeden en onderwijzen. Opvoeden is in eerste instantie een taak van de ouders. In het kader van de derde doopvraag die ouders in de kerk beantwoorden, komt een deel van de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de school te liggen. De identiteit van de school wil nadrukkelijk in het verlengde liggen van de identiteit van gezin en kerk. Het bestuur zal zich blijvend bezinnen op de maatschappelijke opdracht voor de school.

Onze scholen staan in de reformatorische traditie. Het gezag van Gods Woord gaat over alle terreinen van het leven. De school is een gemeenschap, waarbinnen iedereen een unieke plaats heeft. Dit schept verantwoordelijkheden naar elkaar toe. Het naleven van Gods geboden en het welzijn van de naaste staat daarbij centraal. De kinderen worden opgeleid en gevormd opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij mogen verrichten naar de eis van het Woord van God.

Grondslag

De grondslag van de Stichting is volgens artikel 2 van de statuten Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord over alle terreinen van het leven en derhalve mede over de opvoeding en het onderwijs van de kinderen.

Het bestuur stelt zich tot taak vanuit bovenstaande grondslag die waarden en normen te bepalen die het van belang acht om de prestaties van de school te laten aansluiten bij wat de belanghebbenden daarvan mogen verwachten en bij de gerechtvaardigde eisen van overheid en andere belanghebbenden, binnen de vastgestelde statutaire grenzen.

Publicaties

Jaarverslag 2021

Stichting tot Instandhouding en Oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk.

Jaarverslag 2021

Kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk

Jaarverslag 2022

Stichting tot Instandhouding en Oprichting van één of meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te Urk.

Jaarverslag 2022

Kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk

Contactgegevens

Neem contact op

Administratie Reformatorisch Basisonderwijs

Dhr. G.J. van Eldik
Postbus 127, 8320 AC Urk

Minimum 4 characters